Şu anda çalan:

Telefon 05445802610

Menu

Tıkla Dinle Canlı Yayına Mesaj

Canlı Yayına Mesaj Gönder

Ad Soyad

E-Posta

Mesaj
(07.12.2015) OSMANİYE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

-

 EURO DİZEL AKARYAKIT OSMANİYE İL GIDA TARIM  VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Euro Dizel Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun

(07.12.2015) OSMANİYE İL GIDA TARIM  VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

 EURO DİZEL AKARYAKIT

OSMANİYE İL GIDA TARIM  VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Euro Dizel Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2015/169274 1-İdarenin a) Adresi :Yunus Emre Mah İskender Türkmen Cad. Yeni Otağlar Yanı 80000  MERKEZ/OSMANİYE b) Telefon ve faks numarası :3288141175 - 3288141157 c) Elektronik Posta Adresi :mehmet.gok@gthb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği  internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :Euro Dizel 19.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri :Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü c) Teslim tarihi :İhtiyaca Göre Aylık Periyotlar Halinde 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Yunus Emre Mah İskender Türkmen Cad. Yeni otogar Yanı 80000  MERKEZ/OSMANİYE b) Tarihi ve saati :18.12.2015 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde Tuzla escort uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği Merter escort kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, Büyükçekmece escort noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  1.İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu is; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, 2 İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini, 3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi", 4. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi". 5.İstekliler, EPDK'dan alınmış piyasada faaliyet gösterebileceklerine dair lisans belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde ereceklerdir. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:  İdarenin ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınacak akaryakıtların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 maddesinde yer alan Ulusal Marker işaretlemesinin uygulanması, bu konuda yayımlanmış akaryakıt tebliğlerinde yer alan özelliklere, usul ve esaslarına uygun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kirliliğini önleme ve diğer konularda her yıl için Osmaniye'de kullanılmasını öngördüğü özellikleri taşıyacaktır 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 1.İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini, 2. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi", 3. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi". 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yunus Emre Mah. İskender Türkmen Cad. İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yunus Emre Mah. İskender Türkmen Cad. İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hizmet Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İD. 427

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları